De conformitat amb el que disposa el Reglament 2016/679 de Protecció de Dades (RGPD), l’informem que les seves dades personals són incorporades en fitxers titularitat de OBRES I PROJECTES PLA DE L’ESTANY, S.A.U amb la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d’informació i elaborar els pressupostos que puguin sol·licitar-nos. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals i atendre les possibles responsabilitats que poguessin derivar del compliment de la finalitat per a la qual les dades van ser recaptades. Per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oblit, limitació de tractament, portabilitat i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant carta a C/ Bassa del Cànem, S/N – 17820 Banyoles (Girona) o a la direcció de correu electrònic info@oppesa.com, adjuntant copia del seu DNI o document equivalent. Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut plena satisfacció en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-se a aquests efectes a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.